LIETUVOJE KAS 5 ŽMOGUS
PATIRIA NEPRITEKLIŲ

Apie mus

Kaip mes veikiame

Materialinė pagalba:

Mes teikiame pagalbą daiktais, drabužiais, suteikiame maitinimą, nakvynę. Stengiamės patenkinti labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių poreikius, šioje veikloje siekiame tiekti kokybišką maistą, reikalingiausią labdarą bei geras nakvynės sąlygas.

Sunkioje situacijoje atsidūrusiam ar socialiai pažeidžiamam žmogui mes suteikiame sąlygas gyventi oriai bei patenkinti būtiniausius poreikius.

Psichologinė pagalba:

Savo veikloje neapsiribojame vien materialios pagalbos teikimu – pagalbos besikreipiančius žmones nukreipiame į atitinkamas institucijas, reabilitacijos centrus, išklausome ir suteikiame jiems dvasinę bei psichologinę pagalbą.

Žinome, jog nemateriali parama sunkumus išgyvenančiam žmogui yra tokia pat svarbi, kaip ir fizinė. Pas mus ateinantiesiems siekiame suteikti viltį, padėti jiems vėl tapti pilnavertiškais visuomenės nariais.

Mūsų veikla

Mūsų centro veikla nukreipta į pagalbos teikimą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Vilniuje turime 2 valgyklas, kuriose maisto gauna pažeidžiamiausi visuomenės nariai – pensininkai, darbo laikinai neturintys žmonės, socialinės rizikos asmenys. Pastarieji, atėję į labdaros valgyklėlę, dažnai gauna ir kitokią pagalbą – būna nukreipiami į įstaigas, kurios jiems gali suteikti pagalbą ieškant darbo ar gydantis nuo priklausomybių.

Krizių valdymas – viena svarbiausių fondo veiklos sričių. Dažnai tie, kam psichologinės ar medicininės pagalbos reikia labiausiai, nežino, kur ją galėtų gauti. Tokiems asmenims mes suteikiame reikalingą informaciją, padedame tvarkant dokumentus, suteikiame teisinę pagalbą, laikinai apgyvendiname, jei to reikia.

Fondas yra įrengęs patalpas, kuriose besikreipiantieji gali atlikti asmeninės higienos procedūras – nusirausti duše, pasinaudoti skalbimo mašinomis. Tai ne tik pakeičia tai, kaip žmogus atrodo – tai pakeičia jo savijautą ir požiūrį į save, leidžia jaustis pilnavertišku visuomenės nariu.

Mūsų fondo veiklos dalį sudaro ir labdaros dalinimas. Tai – drabužiai, namų apyvokos daiktai, dovanėlės vaikams per Kalėdas. Taip pat sunkiomis sąlygomis gyvenantiems žmonėms tiekiama pagalba maisto produktais. Pagalba, gaunama kai jos labiausiai reikia, leidžia gyventi oriai, įgauti jėgų suteikiančią viltį siekti kitokio gyvenimo, suteikia džiaugsmo, kai jo trūksta.

 

Kviečiame susipažinti su mūsų finansinėmis ataskaitomis.

 

ES projektas

Apie projektą 54+ - Aktyvaus senėjimo priemonių vykdymas

2016 metų duomenimis, vyresnio darbingo amžiaus asmenys (imtinai 55 - 62 metų amžiaus moterys bei 55 - 64 metų amžiaus vyrų) Lietuvoje sudaro 12% populiacijos (349211 gyventojų); proporcionaliai 53 - 57 metų amžiaus gyventojai sudaro gausiausią gyventojų grupę. Tokie duomenys atspindi bendrą Lietuvos demografinę situaciją - sparčiai vykstantį visuomenės senėjimą. Vyresnio darbingo amžiaus asmenys sudaro ir žymią darbo jėgos dalį - 15.96% (230.4 tūkst.). Tokia situacija kelia tiek socialinių, tiek ekonominių problemų, kurias būtina aktyviai spręsti.

Vyresnio darbingo amžiaus užimtumo lygis yra žemesnis, nei vidutinis - 2015 m. duomenimis, 55-64 metų amžiaus asmenų užimtumas siekė 60.4%, tuo tarpu 20-64 metų amžiaus asmenų vidurkis - 81.6%. Susidaręs atotrūkis rodo, jog vyresnio darbingo amžiaus asmenų užimtumas yra mažesnis, vyresnio amžiaus sulaukę asmenys traukiasi iš darbo rinkos. Prie to prisideda įvairios priežastys - mažėjantis nekvalifikuoto darbo poreikis, reikalingų bendrųjų gebėjimų (pvz., darbo kompiuteriu ar bendradarbiavimo su jaunesnio amžiaus kolektyvu) trūkumas, neigiamas darbdavių požiūris į šios amžiaus grupės asmenis (Eurobarometro 2011 metų apklausos duomenimis, 12% šios grupės asmenų yra buvę diskriminacijos dėl amžiaus ieškant darbo ar darbo vietoje liudininkais, o 11% asmenų yra patys tiesiogiai patyrę diskriminaciją), negalėjimas dirbti mažos kvalifikacijos reikalaujančių fizinių darbų, pačių asmenų nepasitikėjimas savimi bei nepalanki visuomenės nuomonė apie šią amžiaus grupę.

Kita problema - žemesnis, nei kitų amžiaus grupių, įsitraukimas į savanorišką veiklą (Eurobarometro 2011 metų apklausos duomenimis, 15-54 metų amžiaus asmenų įsitraukimas į savanorišką veiklą siekė 15%, o 55 ir vyresnių - 11%, taip pat šis skaičius žymiai atsilieka nuo Europos sąjungos 55 metų ir vyresnių asmenų dalyvavimo sqavanoriškoje veikloje vidurkio - 27%). Tokia tendencija rodo, jog vyresnio darbingo amžiaus asmenys ne vien traukiasi iš darbo rinkos, bet ir nėra linkę dalyvauti aktyvioje visuomeninėje veikloje, atsiduria izoliacijoje. Tai yra nepalanku patiems vyresnio amžiaus asmenims - jie nepasinaudoja savanoriško darbo teikiama galimybe tobulėti praplėsti savo gebėjimų ratą, įsitraukti į aktyvią visuomeninę ir socialinę veiklą.

Taip pat pastebima, jog vyresnio darbingo amžiaus asmenys traukiasi iš aktyvaus visuomeninio gyvenimo - mažiau prisideda prie viešų diskusijų, ribotai reiškia savo nuomonę bei įžvalgas aktualiais politikos ar kultūros klausimais.

Įgyvendinant šį projektą siekiama spręsti visas minėtas problemas.
Vyresnio darbingo amžiaus aktyvumą darbo rinkoje bei visuomeniniame gyvenime yra siekiama vykdant bendrųjų gebėjimų mokymus, kurie suteiktia būtinus įgūdžius, leidžiančius prisitaikyti prie šiuolaikinių technologijų, įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, išnaudoti savo patirtį bei įgūdžius įsiliejant į darbo rinką ar kuriant savo verslą. Be to, vykdant motyvavimą, konsultavimą, psichologinės pagalbos teikimą bei informavimą pasitelkiant koučiingo technikas tikslinei grupei priklausantys asmenys bus skatinami išlikti darbo rinkoje ar į ją grįžti. Be Europos Sąjungos struktrinių fondų lėšų ši veikla negalėtų būti vykdoma, nes fondas nėra pajėgus moymų išlaidas finansuoti savo lėšomis.
Labdaros ir paramos fondas Vilties centras, dirbantis socialinėje srityje (tekiantis įvairiapusę pagalbą - nuo nemokamo maitinimo bei higienos paslaugų iki teisinės ar psichologinės pagalbos - socialiai pažeidžiamiems asmenims) turi ilgametę darbo su savanoriais patirtį. ES struktūrinių fondų lėšos padeda vykdyti šią veiklą.


Projekto veiklos apima:

  • Bendrųjų gebėjimų mokymų vykdymą;
  • Grupines asmenų konsultacijas;
  • Savanorystę fonde.

Siekiama, jog projekte dalyvaujantys asmenys turėtų galimybę išreikšti savo poreikius ar pasidalinti problemomis, išsikelti tikslus asmeniniam tobulėjimui bei gauti pagalbą konstruktyviai jų siekiant.

Vyresnio darbingo amžiaus asmenys sudaro vis didesnę visuomenės dalį bei žymią darbo jėgos dalį, tad kyla poreikis suteikti jiems galimybę tobulinti savo įgūdžius ir sudaryti visas galimybes aktyviai dalyvauti tiek darbo rinkoje, tiek visuomeniniame gyvenime.

Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo.